+385 (0)98 / 239 320 marija.farm2018@gmail.com

Etički kodeks Udruge Marijina Farma

1. UVOD

Etički kodeks predstavlja službeni-pisani dokument Udruge Marijina FARMA koji se bavi pitanjima etičnog poslovanja te je svojevrsna „zvijezda vodilja“ svim članovima Udruge koja im daje smjernice za etično ponašanje i etično donošenje odluka. Etički kodeks kao skup pravila i procedura služi i za efikasno ponašanje i rješavanje etičkih dilema i problema. Od svih članova Udruge zahtijeva da razvijaju etičku poslovnu klimu u kojoj etički kodeks mora postati pravilo za svih. Etički kodeks sastoji se od Uvoda, Preambule, Općih odredaba, Načela i vrijednosti, sankcioniranje neetičkog ponašanja. Udruga Marijina FARMA se u svom radu i djelovanju vodi načelima sljedećih svjetskih dokumenta:

1. OPĆA DEKLARACIJA O LJUDSKIM PRAVIMA, Usvojena i proglašena od Opće skupštine Ujedinjenih naroda, Rezolucijom 217 A (III), 10. prosinca 1948.

2. DEKLARACIJA O PRAVIMA DJETETA (Generalna Skupština Ujedninjenih naroda 1959.) i KONVENCIJA O PRAVIMA DJETETA (Generalna Skupština Ujedinjenih naroda, 1989.)

3. STRATEGIJA RAZVOJA DRUŠTVENOG PODUZETNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE 2015.-2020.

4. UN GLOBALNI CILJEVI ODRŽIVOG RAZVOJA DO 2030.

5. STRATEGIJA EUROPA 2020.

2. PREAMBULA

Etički kodeks udruge Marijina FARMA sastavlja Nadzorni odbor a usvaja Skupština. Takav Etički kodeks, odobren od Skupštine te potpisan od strane svih članova udruge, predstavlja skup vrijednosti, načela i standarda kojima se usmjerava i nadzire rad Udruge i svih subjekata uključenih u njezin rad. Subjekti uključeni u rad Udruge koji su obavezni pridržavati se Etičkog kodeksa Udruge su sljedeći : vodstvo Udruge, Skupština, Upravni odbor, Izvršni odbor, Nadzorni odbor, aktivni članovi, volonteri te vanjski suradnici koji podržavaju rad Udruge.

Moralni standardi kao ključna performansa rada Udruge Marijina FARMA mora uključivati:

Vrijednosti Udruge: otvorenost i poštenje

Unutrašnje politike: komunikacije: točne i pravovremene informacije u smislu ciljeva, svrhe, misije i vizije Udruge; provođenje procedura za prijavljivanje i sankcioniranje neetičkog ponašanja, poštivanje različitosti među svim članovima

Odgovornost prema životnoj sredini i zajednici te svim vanjskim suradnicima koji podupiru rad Udruge.

3. OPĆE ODREDBE

Etičko djelovanje članova Udruge Marijina FARMA proizlazi iz etike vrline, struje u suvremenoj etici prema kojoj prioritet u vrednovanju imaju karakterne osobine ljudi. Kardinalne vrline ljudi omogućavaju da sagledamo pravilno zadanu situaciju i da donesemo ispravnu odluku, one nam omogućavaju da uočimo je u danoj situaciji pravedno i pošteno, suosjećajno te za najveću dobrobit svih uključenih u rad Udruge.

Kardinalne vrline ljudi koje kodeks njeguje jesu:

Solidarnost

Pravednost

Hrabrost

Umjerenost.

Iskrenost

Mudrost

4. NAČELA I VRIJEDNOSTI

Svi članovi Udruge Marijina FARMA i vanjski suradnici trebaju poštovati naznačena načela, sustavno raditi na poštivanju dostojanstva svih uključenih u rad Udruge te prepoznavanju njihovih zahtjeva i udjela u poslovnoj izvrsnosti. Sva opća načela i vrednote u životu vrijede i u poslovnim odnosima gdje su još više pojačane apsolutnom odgovornošću za provođenje dogovorenog. Dugoročni poslovni interesi Udruge najbolje se čuvaju poštenjem i kvalitetno obavljenim poslom.

Etička načela na kojima Udruga Marijina FARMA zasniva svoj rad jesu opća etička načela i temeljna etička načela.

Opća etička načela Udruge:

Vrijednost Udruge koje se ogleda se u bogatstvu i zadovoljstvu svih nositelja rada Udruge.

Društveno odgovorno poslovanje koje pridonosi ekonomskom i društvenom razvoju ne samo na lokalnoj već i na međunarodnoj razini.

Poslovno ponašanje svih članova Udruge treba se temeljiti na zakonskim propisima i etičkim normama RH.

Udruga pri svom djelovanju treba štititi okoliš i stimulirati održivi razvoj te spriječiti rasipno korištenje prirodnih resursa.

Transparentno poslovanje.

Održivi rast i razvoj.

Temeljna poslovna etička načela Udruge su:

sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima,

zakonitost, transparentnost i javnost poslovanja,

održivo i društveno odgovorno poslovanje,

društvena solidarnost i pravednost,

poštenje i transparentnost u poslovnim odnosima,

profesionalnost i participativno upravljanje u vođenju poslovanja,

ravnopravan tretman i sinergija interesa svih dionika te timski rad,

inovativnost i otvorenost prema promjenama,

odgovorno upravljanje resursima i održivim razvojem,

svatko ima pravo na život, slobodu i osobnu sigurnost,

vjerodostojno i principijelno rješavanje nesuglasica na temelju činjenica i pravednosti,

odricanje svih oblika mita i sukoba interesa,

poštivanje slobode mišljenja, savjesti i vjere.

Udruga Marijina FARMA poštivajući ova načela stvara pretpostavke za sprečavanje neetičkog ponašanja i moralno neodgovornog djelovanja, i tako predstavlja temelj etičnog i društveno odgovornog provođenja poslovnih aktivnosti. Na taj način zaštititi će i promovirati najvažniji moralni standard: „DOBRO“ lokalnoj i široj društvenoj zajednici.

Socijalna, ekonomska, pravna i etička razina Udruge:

Socijalna misija, djelovanje usmjereno na opće dobro zajednice

Kolektivna dinamika i demokratski stil upravljanja – jedan član: jedan glas

Sudjelovanje različitih dionika u radu Udruge (ne samo vodstva i članova)

Poštivanje slova i duha svih pravnih normi te ostalih pravnih vrela RH

Ponašanje i odlučivanje u skladu s visokim etičkim načelima i principima društvene odgovornosti (ekonomska, tehnološka, ekološka i sociokulturna održivost)

Društvene vrijednosti koje Udruga stvara su:

Smanjenje gladi i siromaštva

Povećanje solidarnosti i socijalne kohezije

Zapošljavanje i samozapošljavanje

Doprinos socijalnoj uključenosti marginaliziranih skupina

Edukacija i kvalitetno obrazovanje

Dostojanstven rad

Sudjelovanje građana u društvenim projektima

Podizanje svijesti o društvenim problemima

Volontiranje

5. SANKCIONIRANJE NEETIČKOG PONAŠANJA

U slučaju nepoštivanja Etičkog kodeksa član može biti opomenut, a za teže povrede ovog kodeksa i isključen iz Udruge, o čemu odlučuje Vodstvo Uprave.

 

Kontakt

 

Vladivoja i Milivoja Lenca 48, 51000 Rijeka, Hrvatska

Nazovi nas: +385 (0)98 239 320